کاربرد لایه‌چینی و گسترش گام به گام در پایدارسازی سیستم‌های دینامیکی
کد مقاله : 1142-CFIS (R2)
نویسندگان:
محمدرضا اکبرزاده توتونچی *1، مجتبی نورانی2
1گروه مهندسی برق، دانشکده‌ی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
2گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده مقاله:
پروفسور زاده در سال 2016، لایه‌چینی و گسترش گام به گام را به عنوان یک روش محاسباتی با رویکرد علوم کامپیوتر پیشنهاد دادند. در این مقاله برای اولین بار مفاهیم لایه‌چینی و گسترش گام به گام، به حوزه‌ی مهندسی سیستم‌ها‌ بسط داده شده اند. برای تحقق این امر، ابتدا مفاهیم اولیه‌‌ی لایه‌چینی و گسترش گام به گام با دیدگاه مهندسی سیستم‌ یادآوری شده‌اند و از این مفاهیم برای توصیف دو سیستم دینامیکی استفاده شده است. این رویکرد باعث می‌شود مفاهیمی که قبلا برپایه‌ی علوم کامپیوتر توضیح داده شده‌ بودند، برای کاربرد در مسئله‌ی پایدارسازی سیستم‌های دینامیکی نیز سازگار شوند. در انتها با استفاده از این مفاهیمِ توسعه یافته، به تنظیم و پایدارسازیِ سیستم‌هایی با دینامیک گسسته پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از حل مسئله‌ی پایدارسازی در سیستم‌های کنترل مورد بررسی نشان می‌دهد که لایه چینی همراه با توسعه‌ی گام به گام، می‌تواند به عنوان یک راه ساده و قابل درک، سیستم‌های دینامیک گسسته را با کمترین تعداد گام تنظیم کند.
کلیدواژه ها:
لایه چینی، سیستم‌های دینامیکی گسسته، تصمیم‌سازی، گسترش گام به گام،CST
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است