مطالعه ی پایداری برخی نقاط تعادل یک مدل عفونت سرکوبگر ایمنی با استفاده از روش شبکه عصبی
کد مقاله : 1183-CFIS (R1)
نویسندگان:
زهره دادی *1، فاطمه شجاعی2
1گروه ریاضی دانشگاه بجنورد
2گروه ریاضی دانشگاه بجنورد (مدرس مدعو)
چکیده مقاله:
در این مقاله یک دستگاه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی را در نظر خواهیم گرفت که معرف یک مدل عفونت سرکوبگر ایمنی با پاسخ های ایمنی ضد ویروسی است. در این مطالعه،هدف ما بررسی پایداری برخی از نقاط تعادل این دستگاه است. بدین منظور از روش شبکه عصبی برای تبدیل آن به یک دستگاه از معادلات دیفرانسیل معمولی استفاده می کنیم و سپس با استفاده از نظریه ی پایداری به تحلیل پایداری برخی از آن نقاط تعادل که در نزدیکی مبدا هستند، می پردازیم.
کلیدواژه ها:
عفونت سرکوبگر ایمنی، شبکه عصبی، معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است