چاپ مقالات فارسی منتخب هفتمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند
06 آبان 1397

بر اساس پیگیری های انجام شده یک شماره ویژه از مجله علمی- ترویجی سیستم های فازی و کاربردها، به چاپ مقالات فارسی منتخب هفتمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند اختصاص خواهد یافت.